กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ประจำปีการศึกษา 2556

วัน พุธ 26 มิถุนายน 2556  ณ อำเภอกุดข้าวปุ้น