โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

เมื่อ วันที่ 09  สิงหาคม  2556

 

กิตติชัย/รายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณะครู  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2556