โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดค่ายอบรมคุณธรรม - จริยธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปีการศึกษา 2556  ระหว่าง วันมี่ 16-17  พฤษภาคม 2556