ตารางการติวรวม  O – NET  ประจำปีการศึกษา  2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  และ 3/2 (10 คน)   รวมทั้งสิ้น   จำนวน  42  คน

    ห้อง   E – Classroom   ระหว่างวันที่   27  ม.ค.  –  7  ก.พ.  2556

 

ว/ด/ป ที่ติว

ช่วงเวลาในการติว

8.00 – 09.20

09.20 – 10.10

10.10 – 11.00

11.00 – 11.50

12.40 – 13.30

13.30 – 14.20

14.20 – 16.10

27 ม.ค. 57

สังคมศึกษาฯ

ครูวีรพันธ์  ดาษดา

28 ม.ค. 57

การงานอาชีพฯ

ครูกิตติชัย  อรจุล

การงานอาชีพฯ

ครูพวงเพชร  ต้นโพธิ์

กานงานอาชีพฯ

ครูสรศักดิ์  สารีอาจ

การงานอาชีพฯ

ครูสุวรรณ  หอมเมือง

29 ม.ค. 57

ศิลปะ

ครูทรงพล   สายแวว

ศิลปะ

ครูพิมพ์แก้ว   ตระกูลสุรำไพ

30 ม.ค. 57

ทดสอบ Pre Test

31 ม.ค. 57

3 ก.พ. 57

ภาษาต่างประเทศ

ครูจิรา  วรสาร

ภาษาต่างประเทศ

ครูบรรจง   เขจรสาย

4 ก.พ. 57

วิทยาศาสตร์

ครูพิทักษ์  วรสาร

วิทยาศาสตร์

ครูปรีญานุช   บุตรวงศ์

วิทยาศาสตร์

ครูวัชรีภรณ์   แก้วแสน

5 ก.พ. 57

สุขศึกษา และพลศึกษา

ครูรพีภัทร   ปาระเคน

สุขศึกษา  และพลศึกษา

ครูอุษณี   แสงสุข

6 ก.พ. 57

คณิตศาสตร์

ครูวิทธวัช  พลอาวุธ และ ครูวิชิต  แก้วสิงห์

คณิตศาสตร์

ครูวราภร  โสภา และ ครูภัชชานันท์  สิตะวัน

7 ก.พ. 57

ภาษาไทย

ครูผกากรอง  มัฐผา

ภาษาไทย

ครูวรรณภา   แก้วจันทร์

 

ตารางการติวรวม  O – NET  ประจำปีการศึกษา  2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 (23 คน)  -  3/5   รวมทั้งสิ้น   จำนวน  80  คน

    ห้อง   โสตทัศนศึกษา    ระหว่างวันที่   27  ม.ค.  –  7  ก.พ.  2556

 

ว/ด/ป ที่ติว

ช่วงเวลาในการติว

8.00 – 09.20

09.20 – 10.10

10.10 – 11.00

11.00 – 11.50

12.40 – 13.30

13.30 – 14.20

14.20 – 16.10

27 ม.ค. 57

สังคมศึกษาฯ

ครูดาวเรือง   ส่องแสง

สังคมศึกษาฯ

ครูกิตติภูมิ  เขียวขำ

สังคมศึกษาฯ

ครูธวัชชัย   เครือคำ

28 ม.ค. 57

การงานอาชีพฯ

ครูสรศักดิ์   สารีอาจ

การงานอาชีพฯ

ครูวิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์

กานงานอาชีพฯ

ครูนิดา  เชื้อประทุม

การงานอาชีพฯ

ครูพวงเพชร  ต้นโพธิ์

29 ม.ค. 57

ศิลปะ

ครูพิมพ์แก้ว   ตระกูลสุรำไพ

ศิลปะ

ครูทรงพล   สายแวว

30 ม.ค. 57

ทดสอบ Pre Test

31 ม.ค. 57

3 ก.พ. 57

ภาษาต่างประเทศ

ครูกฤษณา   วรรณวงศ์

ภาษาต่างประเทศ

ครูบุสดี   พลอาวุธ

ภาษาต่างประเทศ

ครูบรรจง   เขจรสาย

4 ก.พ. 57

วิทยาศาสตร์

ครูปรีญานุช  บุตรวงศ์

วิทยาศาสตร์

ครูมยุรฉัตร   ชาวเลย

วิทยาศาสตร์

ครูวันชัย   ทำนุ

5 ก.พ. 57

สุขศึกษา และพลศึกษา

ครูอุษณี   แสงสุข

สุขศึกษา  และพลศึกษา

ครูรพีภัทร   ปาระเคน

6 ก.พ. 57

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ   พุ่มจันทร์ และ ครูพัทรวี   ยุตวัน

คณิตศาสตร์

ครูอนงค์นาฏ   มั่งคั่ง และ ครูเบญจวรรณ  สาริกา

7 ก.พ. 57

ภาษาไทย

ครูถาวร   ทองยา

 

ตารางการติวรวม  O – NET  ประจำปีการศึกษา  2556

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   รวมทั้งสิ้น   จำนวน  119  คน

    หอประชุม    ระหว่างวันที่   27  ม.ค.  –  14  ก.พ.  2556

 

ว/ด/ป ที่ติว

ช่วงเวลาในการติว

8.00 – 09.20

09.20 – 10.10

10.10 – 11.00

11.00 – 11.50

12.40 – 13.30

13.30 – 14.20

14.20 – 16.10

27 ม.ค. 57

สุขศึกษา  และพลศึกษา

ครูอุษณี   แสงสุข

28 ม.ค. 57

วิทยาศาสตร์

ครูอัศวิน  สิถิระบุตร

วิทยาศาสตร์

ครูนิภาพร   รูปแกะ

วิทยาศาสตร์

ครูรสสุคนธ์  อาจวิชัย

29 ม.ค. 57

ภาษาไทย

ครูสมใจ   มีสติ

30 ม.ค. 57

ภาษาต่างประเทศ

ครูกฤษณา   วรรณวงศ์

ภาษาต่างประเทศ

ครูจิรา  วรสาร

ภาษาต่างประเทศ

ครูบุสดี   พลอาวุธ

31 ม.ค. 57

คณิตศาสตร์

ครูอนงค์นาฏ   มั่งคั่ง

คณิตศาสตร์

ครูจรัญ   พุ่มจันทร์

3 ก.พ. 57

สังคมศึกษาฯ

ครูวีระ  เวฬุวนารักษ์

4 ก.พ. 57

การงานอาชีพฯ

ครูนิดา   เชื้อประทุม

การงานอาชีพฯ

ครูสุวรรณ   หอมเมือง

การงานฯ

ครูพวงเพชร  ต้นโพธิ์

การงานอาชีพฯ

ครูวิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์

5 ก.พ. 57

ศิลปะ

ครูทรงพล  สายแวว

ศิลปะ

ครูพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ

6 ก.พ. 57

ทดสอบ Pre Test

7 ก.พ. 57

 

ตารางการติวรวม  O – NET  ประจำปีการศึกษา  2556  (ต่อ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   รวมทั้งสิ้น   จำนวน  119  คน

    หอประชุม    ระหว่างวันที่   27  ม.ค.  –  14  ก.พ.  2556

 

ว/ด/ป ที่ติว

ช่วงเวลาในการติว

8.00 – 09.20

09.20 – 10.10

10.10 – 11.00

11.00 – 11.50

12.40 – 13.30

13.30 – 14.20

14.20 – 16.10

10 ก.พ. 57

ภาษาไทย

ครูสมใจ   มีสติ

การงานอาชีพฯ

ครูสุวรรณ  หอมเมือง

การงานอาชีพฯ

ครูกิตติชัย   อรจุล

11 ก.พ. 57

วิทยาศาสตร์

ครูอังสนา  คำประวัติ

วิทยาศาสตร์

ครูพิทักษ์  วรสาร

ศิลปะ

ครูทรงพล  สายแวว

ศิลปะ

ครูพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ

12 ก.พ. 57

ภาษาต่างประเทศ

ครูยุพยงค์   หาญชัย

ภาษาต่างประเทศ

ครูบรรจง  เขจรสาย

สังคมศึกษาฯ

ครูนพวิทย์  เทียมทัศน์

13 ก.พ. 57

คณิตศาสตร์

ครูวิทธวัช   พลอาวุธ

สุขศึกษา  และพลศึกษา

ครูอุษณี   แสงสุข

14 ก.พ. 57

ทดสอบ  Post  Test