ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
1 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น            1,000.00                 1,000.00
2 นายสุกิจ   จันทบาล               300.00                 1,300.00
3 ร้านเอ บี โกรว               500.00                 1,800.00
4 เดอะ แคร์ การบริบาล               200.00                 2,000.00
5 สายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลข้าวปุ้น          11,213.00               13,213.00
6 คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.เกษมสีมาวิทยาคาร            1,195.50               14,408.50
7 สายครูเก่า/นางมารัตยา  วงศ์สุวรรณ            1,000.00               15,408.50
8 ร.ร.ปทุมราชวงศา            1,000.00               16,408.50
9 นายสมคิด(ขายล็อตเตอรี่)               100.00               16,508.50
10 สาย ผอ.วิเชียร  แสงศรี          70,400.00               86,908.50
11 สายรถรับส่งนักเรียน            1,800.00               88,708.50
12 สายนายประสิทธิ์  ถึงปัญชา            3,315.00               92,023.50
13 สายรองสุวรรณ -ครูวัชรี-ครูวีรพันธ์  ดาษดา          20,000.00             112,023.50
14 สายนายบุญทัน - นางพิมลพรรณ  กลิ่นลั่นทม            2,730.00             114,753.50
15 ม.1/1            2,725.00             117,478.50
16 ม.1/2            3,209.00             120,687.50
17 ม.1/3            1,875.00             122,562.50
18 ม.1/4            2,190.00             124,752.50
19 ม.1/5            1,520.00             126,272.50
20 ม.2/1            4,550.00             130,822.50
21 ม.2/2            3,099.00             133,921.50
22 ม.2/3            3,250.50             137,172.00
23 ม.2/4            2,400.00             139,572.00
24 ม.2/5            2,090.00             141,662.00
25 ม.3/1            4,319.00             145,981.00
26 ม.3/2            2,289.50             148,270.50
27 ม.3/3            2,739.00             151,009.50
28 ม.3/4            1,340.00             152,349.50
29 ม.4/1            3,600.00             155,949.50
30 ม.4/2            2,520.00             158,469.50
31 ม.4/3            2,988.00             161,457.50
32 ม.4/4            2,260.00             163,717.50
33 ม.5/1            4,360.00             168,077.50
ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
ยอดยกมา             168,077.50
34 ม.5/2            1,540.00             169,617.50
35 ม.5/3            1,913.00             171,530.50
36 ม.5/4            3,350.00             174,880.50
37 ม.6/1            4,704.00             179,584.50
38 ม.6/2            1,490.00             181,074.50
39 ม.6/3            3,999.00             185,073.50
40 ม.6/4            1,440.00             186,513.50
41 ไม่สังกัดสาย            1,349.00             187,862.50
42 สายบ้านวังนอง  (นางทองสี  อ่อนโยน)            4,270.50             192,133.00
43 สายครูเก่า/ครูยรรยงค์  ผกานนท์               200.00             192,333.00
44 โรงเรียนบ้านปลาค้าว               500.00             192,833.00
45 โรงเรียนบ้านกาบิน               500.00             193,333.00
46 สายอดีตผู้บริหาร ผอ.กริช  เถาว์โท               500.00             193,833.00
47 สายครูเก่า/ครูธนัญญาณ์  บุตรศรี               100.00             193,933.00
48 สายครูเก่า/ครูฐิติพร  พรมสาศิลป์               300.00             194,233.00
49 รองฯวัลลี  ผิวหอม               100.00             194,333.00
50 ผู้บริหาร สหวิทยาเขต 3/ผอ.ปัญจพล  โคตรคันทา ร.ร.เกษมสีมาฯ               500.00             194,833.00
51 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา               500.00             195,333.00
52 อบต.  หนองทันน้ำ               400.00             195,733.00
53 สายครูอุษณี  แสงสุข/ญาติคุณครูกัญจนา            6,100.00             201,833.00
54 คุณมัสติกา  พิมพ์สุตะ (สายครูอุษณี)            5,500.00             207,333.00
54 สายครูสรศักดิ์  สารีอาจ            1,960.00             209,293.00
55 สายครูฑิฆัมพร  ภะวัง            4,620.00             213,913.00
56 สายครูกฤษณา  วรรณวงศ์            1,300.00             215,213.00
57 สายครูวรรณภา  แก้วจันทร์            1,400.00             216,613.00
58 อบต. กาบิน            1,220.00             217,833.00
59 กศน.อำเภอกุดข้าวปุ้น            1,870.00             219,703.00
60 ไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น               300.00             220,003.00
61 สายครูวิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์            2,318.00             222,321.00
62 สายครูวราภร โสภา            4,800.00             227,121.00
63 สายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองทันน้ำ            1,065.00             228,186.00
64 นายอำเภอกุดข้าวปุ้น            1,000.00             229,186.00
ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
ยอดยกมา             229,186.00
65 ท้องถิ่นอำเภอกุดข้าวปุ้น               500.00             229,686.00
66 ปลัดอาวุโสอำเภอกุดข้าวปุ้น            1,000.00             230,686.00
67 สายศิษย์เก่าปีการศึกษา  2540 (ม. 6 ก.ข. รุ่น 5)          14,402.50             245,088.50
68 ชาวบ้านดอนตาเข               340.00             245,428.50
69 คุณทองจันทร์  บุญงาม               200.00             245,628.50
70 สายครูถาวร  ทองยา            1,520.00             247,148.50
71 สายนายแสงทอง  สุธรรมมา            1,260.00             248,408.50
72 สายผอ.วิเชียร  แสงศรี (เพิ่มเติม)              2,870.00             251,278.50
73 สายครูพวงเพชร  ต้นโพธิ์            5,000.00             256,278.50
74 สายครูบรรจง  เขจรสาย          12,055.00             268,333.50
75 สายนางพิมลพรรณ -นายบุญทัน กลิ่นลั่นทม (เพิ่มเติม)               100.00             268,433.50
76 สายครูสรศักดิ์  สารีอาจ (เพิ่มเติม)               240.00             268,673.50
77 คุณเผด็จ  บุญเชื้อ               100.00             268,773.50
78 พ.จ.ต. วุฒิไกร-คุณพริ้มเพรา  สมภพ            1,000.00             269,773.50
79 กลุ่มอโรจิ อะจ๊าก บิ๊กไบค์ อำนาจเจริญ            4,400.00             274,173.50
80 คุณหนูเจียม  ศรีราชา            1,000.00             275,173.50
81 คุณฉวี  อ่อนคูณ            1,000.00             276,173.50
82 คุณตาบุญส่ง  ภู่บุปผา               500.00             276,673.50
83 คุณดวงนพร  กองพร               500.00             277,173.50
84 คุณแม่บุญกอง  กองพร               100.00             277,273.50
85 สายครูรพีภัทร-ครูทัศนีย์  ปาระเคน และคุณอ้อยใจ  สุทธิกุล          22,999.00             300,272.50
86 สายครูอุษณี  แสงสุข สายสมาคมศิษย์เก่าฯ วพบ.นพรัตน์วชิร          31,320.00             331,592.50
87 สายครูทรงพล-ครูรสสุคนธ์  สายแวว          30,000.00             361,592.50
88 คุณสุบรรณ  สืบสร้อย               500.00             362,092.50
89 สายครูอุษณี  แสงสุข /คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร          25,850.00             387,942.50
90 สายครูอุษณี  แสงสุข (คุณจันทร  มุสิกสวัสดิ์)            1,000.00             388,942.50
91 คุณสิทธิศักดิ์  บัวขาว               500.00             389,442.50
92 สถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้น            1,000.00             390,442.50
93 ปศุสัตว์อำเภอกุดข้าวปุ้น               500.00             390,942.50
94 สายรวมใจเพื่อน 28 รุ่น 11 (ครูกิตติชัย  อรจุล)          39,769.00             430,711.50
95 สายศิษย์เก่า ก.ข. ม. 6 จบ 2552 + ม. 3 จบ 2548 ศิษย์เก่า สายโปลีเทคอำนาจ          15,099.00             445,810.50
96 ศิษย์เก่า 2548 ดร. วรเชษฐ์  อุทธา          50,949.00             496,759.50
ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
ยอดยกมา 496759.5
97 นางสาวสุวิภา  ชายแก้ว               100.00             496,859.50
98 สายกรมสรรพาวุธทหารเรือ             6,320.00             503,179.50
99 ร.ร.พะลานวิทยาคม               500.00             503,679.50
100 สายรุ่น 9 ส. ปี 2549          16,316.00             519,995.50
101 ศิษย์เก่า               200.00             520,195.50
102 รองฯ อมรา  ภาระศรี  ร.ร. นาสะไมพิทยาคม               500.00             520,695.50
103 สายครูประภัสสร/สายศิษย์เก่า ปี  2547          35,841.50             556,537.00
104 ครูยุวนิดา  สายธนู/สายครูเก่า               400.00             556,937.00
105 ศิษย์เก่า ม. 3 ปี 2554               109.00             557,046.00
106 ม. 3/2 ปี  2545            5,600.00             562,646.00
107 สายศิษย์เก่าสาธารณสุข          22,139.00             584,785.00
108 สายศิษย์เก่า  ปี 2522          17,139.00             601,924.00
109 สาย ม. 3 รุ่นที่ 2            7,740.00             609,664.00
110 กรุงเทพฯ + รุ่น 2552          25,570.00             635,234.00
111 ศิษย์เก่า ม. 6/2 ปี 2550            5,555.00             640,789.00
112 คุณจินตรา  ปกครอง                 40.00             640,829.00
113 แม่อำภา  เขียวขำ               200.00             641,029.00
114 สำนักศาสนศึกษาวัดธัญญุตตมาราม            1,000.00             642,029.00
115 คุณพรภิมล  ทีอุทิศ               100.00             642,129.00
116 คุณสันธาน  สาวรีย์               100.00             642,229.00
117 คุณบุญส่ง  สตาร์ชน               100.00             642,329.00
118 ร.ร.ขุมคำวิทยาคาร               720.00             643,049.00
119 นายก อบต. แก่งเค็ง               300.00             643,349.00
120 ร.ร. หกสิบพรรษาวิทยาคม               500.00             643,849.00
121 อกคศ.นายสมคิด  ธนาพรพานิชกุล            2,000.00             645,849.00
122 รองผอ.เขต 29 ดร.วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล               500.00             646,349.00
123 ส.ส. ชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ            2,000.00             648,349.00
124 ร.ร. สหธาตุศึกษา               500.00             648,849.00
125 ร.ร. ชุมชนบ้านโนนสวาง            1,000.00             649,849.00
126 การไฟฟ้ากุดข้าวปุ้น               820.00             650,669.00
127 ส.ส. สุทธิชัย  จรูญเนตร            2,000.00             652,669.00
128 ร.ร. ชุมชนบ้านข้าวปุ้นศาสนานุเคราะห์            1,500.00             654,169.00
ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
ยอดยกมา             654,169.00
129 สายครูภัชชานันท์  สิตะวัน            7,556.00             661,725.00
130 สายศิษย์เก่า  ครูสมใจ  มีสติ          22,209.00             683,934.00
131 กลุ่มผู้ปกครองบ้านโคกเลาะ            1,800.00             685,734.00
132 สายอรัญญา  พิมสุตะ  และคณะ            3,180.75             688,914.75
133 สายศิษย์เก่า ก.ข. รุ่น 5 / ครูนคร  ศิลป์ชาติ            5,500.00             694,414.75
134 ร้านรณชัย อะไหล่วัสดุ               200.00             694,614.75
135 คุณวีระพล  จรลี               100.00             694,714.75
136 คุณครูอุษณี  แสงสุข ต่อยอด            2,567.25             697,282.00
137 สายคุณครูผกากรอง  มัฐผา          17,592.00             714,874.00
138 สายคุณครูวิทธวัช - คุณครูบุสดี  พลอาวุธ          20,999.00             735,873.00
139 สายคุณครูผกากรอง  มัฐผา            2,995.00             738,868.00
140 สายคุณครูมยุรฉัตร  ชาวเลย          10,000.00             748,868.00
141 สายคุณครูวีระ  เวฬุวนารักษ์            1,110.00             749,978.00
142 รองฯสุวรรณ -คุณครูวัชรี -คุณครูวีรพันธ์               949.00             750,927.00
143 คุณจงกล  ต้นสาย            1,000.00             751,927.00
144 คุณไชยมงคล   โสภา            1,000.00             752,927.00
145 คุณวิชุดา  เอกสุข            1,000.00             753,927.00
146 คุณเพ็ญศรี  แช่มชื่น               500.00             754,427.00
147 ผอ.ประมวล  -  ครูอุบล  กรีฑาพล            1,500.00             755,927.00
148 คุณสมพักตร์  ลิ้มวัฒนา            1,000.00             756,927.00
149 พระครูวิมลกิจจาทร  เขต 1            1,000.00             757,927.00
150 พระอธิการบุญมี  จนฺทโชโต            1,000.00             758,927.00
151 พระครูสุภกิจมงคล            1,000.00             759,927.00
152 พระวิศิษฐ์ศักดิ์               150.00             760,077.00
153 พระครูปริญัติธัญญาภรณ์            1,000.00             761,077.00
154 คุณครูวันชัย  ทำนุ            1,144.00             762,221.00
155 คุณครูอุษณี   แสงสุข            1,000.00             763,221.00
156 คุณสุบรรณ   สืบสร้อย               500.00             763,721.00
157 โรงเรียนบ้านตุ               200.00             763,921.00
158 นายก อบต.กาบิน               300.00             764,221.00
159 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่            2,000.00             766,221.00
160 สายศิษย์เก่า รุ่น ปี 53 นายอนุชา  คนเพียร (ครูอูษณี  แสงสุข ประสาน)          18,088.25             784,309.25
ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
ยอดยกมา             784,309.25
161 สายศิษย์เก่า รุ่น 2541          39,300.00             823,609.25
162 สายศิษย์เก่า รุ่น 7  ปี 2542  ม.6/1-6/4           47,950.00             871,559.25
163 สายศิษย์เก่า รุ่น 10  ปี 2545          13,500.00             885,059.25
164 สายศิษย์เก่า รุ่น 2528          25,009.00             910,068.25
165 สายศิษย์เก่า รุ่น 29  ปี 2511          30,599.00             940,667.25
166 นายเอนก - นางสาวทิพปภา  สุนนท์  ร้าน จ.จัดเต็ม            2,641.00             943,308.25
167 สายศิษย์เก่า รุ่น 21 นางสาวพรรณประภา  บุญอเนกาและคณ            7,329.00             950,637.25
168 สายคุณครูจงจิต  ลอยบุญ            4,313.00             954,950.25
169 สายศิษย์เก่า ปี 2516          18,500.00             973,450.25
170 สายศิษย์เก่ารุ่น 13  ปี 2549 (ครูพิทักษ์ - ครูจิรา  วรสาร  ประสาน)          17,610.00             991,060.25
171 คุณอุดร  ชมาฤกษ์  (เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี)/ศิษย์เก่า            1,000.00             992,060.25
172 คุณครูสมหวัง  ลุนบุดดา            1,000.00             993,060.25
173 ผอ.เขต 29 นายประวิทย์  หลักบุญ            1,000.00             994,060.25
174 รองผอ.เขต 29 นายประชา  สิทธิโชค               500.00             994,560.25
175 รองผอ.เขต 29 นายปัญญา  แพงเหล่า               500.00             995,060.25
176 คุณครูดรรชนี   ศรีธัญญรัตน์            1,000.00             996,060.25
177 เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น            3,320.00             999,380.25
178 นายสุชา  เชื้อฟัก            2,000.00          1,001,380.25
179 สายปกครอง ตำบลแก่งเค็ง            1,560.00          1,002,940.25
180 สายคุณครูดาวเรือง ส่องแสง          13,580.00          1,016,520.25
181 สายคุณครูอังสนา   คำประวัติ            5,160.00          1,021,680.25
182 สายคุณครูสนทยาศักดิ์  ทุนมาก             5,100.00          1,026,780.25
183 สายคุณครูวันชัย  ชาวเมืองโขง            4,050.00          1,030,830.25
184 สายคุณครูพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ            4,000.00          1,034,830.25
185 สายศิษย์เก่า ปี 2536          33,000.00          1,067,830.25
186 นางสาวชฎารัตน์  ปุระมาปัด               200.00          1,068,030.25
187 นางสาวทิพย์สุดา  สุดอุ่น และคณะ               910.00          1,068,940.25
188 คุณสยาม  ลัดดา /ศิษย์เก่า            1,000.00          1,069,940.25
189 ศิษย์เก่า               200.00          1,070,140.25
190 นางสาวชาดริยา  พานอ่อนและคณะศิษย์เก่า            1,184.00          1,071,324.25
191 คุณครูธวัชชัย  หงส์ทอง            1,000.00          1,072,324.25
192 คุณครูอาภา  งามเนตร/ครูเก่า               500.00          1,072,824.25
ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
ยอดยกมา          1,072,824.25
193 คุณครูนคร  นวลอินทร์/ครูเก่า               500.00          1,073,324.25
194 ศิษย์เก่า ม.6/2 ปี 2541            3,330.75          1,076,655.00
195 คุณครูประสิทธิ์  เชื้อชัย/ครูเก่า และคณะ            2,460.00          1,079,115.00
196 คุณธนศักดิ์ - คุณวิชาญาดา  นาคสุด  ศิษย์เก่า               500.00          1,079,615.00
197 คุณมงคล  บุญวัง ศิษย์เก่า               100.00          1,079,715.00
198 คุณครูประภาภัสสร์   หาญชัย/ครูเก่า               400.00          1,080,115.00
199 คุณวิทยา  ทองปด ศิษย์เก่า               100.00          1,080,215.00
200 รถโบราณ           25,185.00          1,105,400.00
201 คุณครูสุรัสวดี  ชาวเลย/ครูเก่า               500.00          1,105,900.00
202 นางสาวขนิษฐา  เขียวขำ  ศิษย์เก่า               280.00          1,106,180.00
203 ศิษย์เก่า ม.6 รุ่นที่ 20          15,155.75          1,121,335.75
204 ศิษย์เก่า มศ. 3 รุ่น 2 รวม รุ่นขุดตอ          16,328.00          1,137,663.75
205 คุณนภาพร  ไกรกังวาน            2,000.00          1,139,663.75
206 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย               500.00          1,140,163.75
207 สายครูภัชชานันท์  (เพิ่มเติม)               545.00          1,140,708.75
208 สายรองฯจรัญ  พุ่มจันทร์            8,050.00          1,148,758.75
209 นายสมพงษ์  จันทะหงษ์ (ผอ.ร.ร.บ้านหนองกุงดอนตาเข)               239.00          1,148,997.75
210 แม่กลม  ฉิมพลี สายตระการฯ               100.00          1,149,097.75
211 สายครูนิดา  เชื้อประทุม            8,160.00          1,157,257.75
212 น.ส. จิรดา  ทนงค์            1,640.00          1,158,897.75
213 ครูอุษณี (แจ้ง) วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์วชิระ            8,000.00          1,166,897.75
214 สายครูยุพยงค์ พร้อมครอบครัว            2,200.00          1,169,097.75
215 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม            1,669.00          1,170,766.75
216 สายครูธวัชชัย  เครือคำ            1,000.00          1,171,766.75
217 สายครูรสสุคนธ์ (เพิ่มเติม)               120.00          1,171,886.75
218 สายรองฯสุวรรณ+ครูวัชรี+ครูวีรพันธ์ (เพิ่มเติม)            2,560.00          1,174,446.75
219 นายพีระวัส  อ่อนตาม   สายศิษ์เก่าปี 2541            4,877.00          1,179,323.75
220 คุณบำเพ็ญ  สวยไทสงค์ (ครูอุษณีนำส่ง)               300.00          1,179,623.75
221 นายกฤติเดช  สกุลว่องไว ผอ.ร.ร.บ้านหนองบั่ว (ครูวัชรีนำส่ง)            1,000.00          1,180,623.75
222 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว               309.00          1,180,932.75
223 โรงเรียนบ้านตุ               200.00          1,181,132.75
224 สายครูวิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์ (เพิ่มเติม)            2,359.00          1,183,491.75
ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
ยอดยกมา          1,183,491.75
225 กำนันโนนสวาง (100) และคณะ (610)               710.00          1,184,201.75
226 สายครูนพวิทย์  เทียมทัศน์            1,998.00          1,186,199.75
227 สายครูนิภาพร  รูปแกะ            3,999.00          1,190,198.75
228 สายครูจิรา  วรสาร (เพิ่ม)               980.00          1,191,178.75
229 สายครูอนงค์นาฏ  มั่งคั่ง            11,022.00          1,202,200.75
230 สายศิษย์เก่า ม.6/1 ปี 2542  ( ครูวัชรีนำส่ง )          13,620.00          1,215,820.75
231 ผอ.จักรี และคณะครูโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน               400.00          1,216,220.75
232 สายศิษย์เก่า  นางสาวจริยา  คำประวัติ                 60.00          1,216,280.75
233 สายครูจิรา  วรสาร (นำส่ง)               830.00          1,217,110.75
234 สายนายวรเชษฐ์  อุทธา รุ่น 2548 เพิ่มเติม            2,500.00          1,219,610.75
235 คุณอภัสนันท์  เชื้อไทย (สายครูอุษณี)            1,000.00          1,220,610.75
236 สาย 9 ส. นางสาวสุภาวรรณ  มิ่งขวัญ /ศิษย์เก่า            2,999.00          1,223,609.75
237 ผอ.วันเพ็ญ  กาฬเนตร            1,000.00          1,224,609.75
238 เพื่อนอีสานเขียว (ครูอุษณี  แสงสุข)            1,360.00          1,225,969.75
239 ศิษย์เก่า ม. 3 ปี 2530            4,699.00          1,230,668.75
240 คุณครูณฐพร  กลิ่นหอม            1,199.00          1,231,867.75
241 ดร.สุภาพร  เลียวไพโรจน์  (สายครูอุษณี)               500.00          1,232,367.75
242 นายสุนทร  อเนกา (ครูนพวิทย์นำส่ง)               400.00          1,232,767.75
243 สายครูวิไลลักษ์  ดอนดู่สถิตย์ (เพิ่มเติม3)               699.00          1,233,466.75
244 สายครูฑิฆัมพร  ภะวัง (เพิ่มเติม)               200.00          1,233,666.75
245 รายได้ขายดอกมะลิ               200.00          1,233,866.75
246 สายครูจิรา  วรสาร (เพิ่มเติม) พัชรี  ทองปด และคณะ               690.00          1,234,556.75
247 สายคุณกิตติศักดิ์  ทิพย์สิงห์ (ครูยุพยงค์นำส่ง)               560.00          1,235,116.75
248 สายครูวีระ  เวฬุวนารักษ์            3,300.00          1,238,416.75
249 สายครูอุษณี  UTM            2,000.00          1,240,416.75
250 สายครูจิรา  วรสาร  และครอบครัว            5,200.00          1,245,616.75
251 สายครูจงจิต  ลอยบุญ (เพิ่มเติม 2)            1,300.00          1,246,916.75
252 สายครูเบญจวรรณ  สาริกา            8,963.00          1,255,879.75
253 ขายดอกไม้กลัดคณะผ้าป่า            6,930.00          1,262,809.75
254 สายคุณวรรณวิภา  ลานนท์ (แม่บ้านบุญมี)            2,140.00          1,264,949.75
255 สายครูเก่า คุณครูอัญชลี  อุทธา ร.ร.พนาศึกษา               200.00          1,265,149.75
256 สายศิษย์เก่า  ปี  37  (ครูอุษณี)          13,000.00          1,278,149.75
ยอดเงินบริจาค
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ที่ รายรับ (ชื่อ  - สกุล / สาย / หน่วยงาน)  จำนวน  (บาท)   รวม 
ยอดยกมา          1,278,149.75
257 คุณจุฬาพร พาชื่น            2,000.00          1,280,149.75
258 สายพ่อค้า-แม่ค้าโรงอาหาร ร.ร.กุดข้าวปุ้นวิทยา            3,540.00          1,283,689.75
259 พระครูวินัยธรชาอมโร /สายครูอุษณี            4,000.00          1,287,689.75
260 นางถนอม  แสงสุข/สายครูอุษณี            1,000.00          1,288,689.75
261 นางสมบูรณ์  บุญรอด/สายครูอุษณี               200.00          1,288,889.75
262 สายอรัญประเทศ/ ดร. ประมวล  เขียวขำ          22,000.00          1,310,889.75
263 สายครูอัศวิน  สิถิระบุตร            3,656.00          1,314,545.75
264 คุณลำดวน  มั่นคง (บ.ห้วย อ.ปทุมราชฯ)               500.00          1,315,045.75
265 สายครูสุวรรณ  หอมเมือง            4,005.00          1,319,050.75
266 สายครูนิดา  เชื้อประทุม (เพิ่มเติม)               500.00          1,319,550.75
267 คุณประภาพร  ขุนชัย รุ่น 2548 (เพิ่มเติม)               769.00          1,320,319.75
268 กล่องรับบริจาค            1,068.50          1,321,388.25
269 อื่นๆ          22,438.25          1,343,826.50
(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์)       1,343,826.50
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ "การจัดทำผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา"
ที่  รายการจ่าย จำนวน (บาท) รวม
1  29 ก.ค. 56 จ่ายค่าวัสดุกล่องรับบริจาค 20 กล่องพร้อมค่าบริการส่ง                 10,285.00               10,285.00
2  ค่าวัสดุป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายต้อนรับ 4 ป้าย ครูจิรา                    5,600.00               15,885.00
3  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง วันประชุมคณะตัวแทนศิษย์เก่า                    3,781.00               19,666.00
4  จ่ายค่าวัสดุแผ่นซีดีอัดสปอรตประชาสัมพันธ์งานผ้าป่าตามหมู่บ้าน                       210.00               19,876.00
5  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่าสายครูอุษณี                       495.00               20,371.00
6  จ่ายค่าวัสดุกระดาษ ซองแข็ง ส่งฎีกา สายครูอุษณี                    2,000.00               22,371.00
7  จ่ายค่าวัสดุซองขยายข้างส่งฎีกาผ้าป่า ครูอนงค์นาฏ                       408.00               22,779.00
8  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่าสายครูอุษณี                       514.00               23,293.00
9  จ่ายค่าวัสดุน้ำมันรถนำส่งฎีกาผ้าป่าสายหน่วยงาน ครูพิทักษ์                       300.00               23,593.00
10  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่าสายครูบุสดี และครูอังสนา                       573.00               24,166.00
11  จ่ายค่าวัสดุน้ำมันรถนำส่งฎีกาผ้าป่าสายหน่วยงาน ครูอนงค์นาฏ                       200.00               24,366.00
12  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่าสายครูอุษณี                       217.00               24,583.00
13  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูอนงค์นาฏ ครูวราภร ครูจิรา                       462.00               25,045.00
14  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่าสายครูวัชรี                       108.00               25,153.00
15  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูอนงค์นาฏ                           10.00               25,163.00
16  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูพิมพ์แก้ว                       121.00               25,284.00
17  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า คุณแม่บ้านทองสี                         97.00               25,381.00
18  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูนพวิทย์                         67.00               25,448.00
19  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูอนงค์นาฏ                         300.00               25,748.00
20  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูวิไลลักษ์                       168.00               25,916.00
21  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูวัชรีภรณ์                       262.00               26,178.00
22  จ่ายค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูวราภร                       363.00               26,541.00
23  จ่ายค่าวัสดุน้ำมันนำส่งฎีกาผ้าป่า ครูผกากรอง                       252.00               26,793.00
24  จ่ายค่าวัสดุอาหาร น้ำดื่ม งานปฏิคม เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ ครูสุวรรณ                 35,000.00               61,793.00
25  จ่ายค่าวัสดุเครื่องไทยธรรม ปัจจัย ถวายพระสงฆ์ เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ ครูนพวิทย์                    7,758.00               69,551.00
26  จ่ายค่าวัสดุพานบายศรี เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่า ครูผกากรอง                    3,500.00               73,051.00
27 จ่ายเงินวัสดุเครื่องสำอางขบวนแห่ นางรำวงโปงลาง เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ  ครูจิราและครูวัชรีภรณ์                   7,000.00               80,051.00
28 จ่ายค่าเช่าเครื่องเสียง เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ ครูสนธยาศักดิ์                   3,500.00               83,551.00
29 จ่ายค่าเช่าชุดนางรำขบวนแห่ เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ ครูยุพยงค์                   1,800.00               85,351.00
30 จ่ายค่าเช่าโต๊ะจีน 60 โต๊ะ เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ ครูจิรา                   5,600.00               90,951.00
31 จ่ายค่าวัสดุป้ายไวนิล โรงทาน 12 ป้าย เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ ครูกิตติชั                   1,200.00               92,151.00
32 จ่ายค่าวัสดุขนมเบรค กาแฟ โอวัลติน กระดาษทิชชู่ เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าฯ ครูนิภาพร                   1,600.00               93,751.00
33  จ่ายค่าวัสดุน้ำมันขบวนรถแห่ผ้าป่าฯ  ครูกิตติภูมิ                       300.00               94,051.00
34  จ่ายค่าวัสดุน้ำดื่ม เข็มหมุด จับผ้าต้อนรับคณะผ้าป่า ครูพิทักษ์                       200.00               94,251.00
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ "การจัดทำผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา"
ที่  รายการจ่าย จำนวน (บาท) รวม
35  จ่ายค่าวัสดุเชือก ครูอนงค์นาฏ                         40.00               94,291.00
36  จ่ายค่าวัสดุน้ำมันตัดหญ้า                        100.00               94,391.00
37  จ่ายค่าวัสดุตระกร้า หวด การแสดงแหย่ไข่มดแดง ครูบรรจง                       360.00               94,751.00
38 จ่ายค่าวัสดุธูปเทียน ถุงขยะ ถุงร้อน ดอกไม้กลัดคณะผ้าป่า ครูนิภาพร                   2,000.00               96,751.00
39 จ่ายค่าวัสดุ กล่อง 5 ใบ ถุงใส่เงิน ครูวราภร                   2,027.00               98,778.00
40 จ่ายค่าวัสดุ เชือกฟาง ส่งฎีกาผ้าป่า ครูวิทธวัช                      284.00               99,062.00
41 จ่ายเงินค่าชดเชย ถ้วย จาน ชาม ช้อน อุปกรณ์โต๊ะจีน ครูจิรา                   1,250.00             100,312.00
42 จ่ายค่าวัสดุน้ำดื่ม เพิ่มเติมงานปฏิคม ครูยุพยงค์                   1,195.00             101,507.00
43 จ่ายเงินค่าส่งฎีกาผ้าป่า ครูวีระ ครูบรรจง                      395.00             101,902.00
44 จ่ายเงินค่าวัสดุเครื่องดนตรีวงโปงลาง กลองยาว ครูกิตติภูมิ                   4,000.00             105,902.00
45 จ่ายเงินค่าวัสดุฎีกาผ้าป่า                52,500.00             158,402.00
46 จ่ายเงินค่าวัสดุป้ายขอบคุณคณะผ้าป่าสามัคคี จำนวน 2 ป้าย                   3,000.00             161,402.00
47      
  (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสองบาทถ้วน)          161,402.00
       
       
  รวมรายการรับ     1,343,826.50  
  รวมรายการจ่าย         161,402.00  
  เงินคงเหลือ     1,182,424.50  
       
   หากรายชื่อผู้ร่วมบริจาคและจำนวนเงินที่บริจาคผิดพลาด       
   คณะกรรมการต้องขออภัยมา    โอกาสนี้     
   หากมีข้อสงสัยประการใด  ติดต่อ สอบถามได้ที่หมายเลข     
   1.  นายวิเชียร  แสงศรี  08-0167-5252     
  2.  นางจิรา  วรสาร  08-3749-2188    
  3.  นางวัชรี  ดาษดา  08-72400-0725    
  4.  นางสาวอุษณี  แสงสุข  08-9914-6149