โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

รับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย สพม. 29

          วันที่ 30 พฤษภาคม  2556  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา