โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2556

                      ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556  ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

                                                                                        - นายวิเชียร  แสงศรีผู้อำนวยการ  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูง       - นายณรงค์  มีสติ รองผู้อำนวยการ ให้นโยบายแก่นักเรียน

 

                                                                                                        - ผู้อำนวยการโรงเรียนกับท่านประธานกรรมการสถานศึกษา            - นายวิทธวัช  พลอาวุธ  หัวหน้าสำนักงานบริหารวิชาการ

 

- นักเรียนมาปฐมนิเทศและรับฟังนโยบายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝ่าย