โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรม English & Chinese Camp 2013 Perparing For ASEAN Community

เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากวิทยากรชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

และได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

 

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2556 - 01 พ.ย.2556