โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริต์มาส ประจำปีการศึกษา  2556

     เมื่อวันที่  24  ธันวาคม   2556   ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

     โดยมี นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

     และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวจำนวนมาก

 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีดังนี้

 1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  วัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ของชาวตะวันตก

 2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ

 3.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน