โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่"

เพื่อเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของการทำนา

และส่งเสริมทักษะในด้านการเกี่ยวข้าวให้กับนักเรียน

 

วันที่ 19 พ.ย. 2556