โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

ระหว่าง วันที่ 25 ธันวาคม  - 27 ธันวาคม  2556 

โดยได้รับเกียรติจาก   ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด

และมีหัวหน้าหน่วยงานราชการในอำเภอกุดข้าวปุ้นคณะกรรมการสถานศึกษา

พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจำนวนมาก


วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน มีดังนี้
1.เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2.เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
3.เพื่อให้นักเรียนแสดงออกทางด้านกีฬา  ป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
4.เพื่อทำให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคีเป็นหมู่
คณะ

 

VDO1            VDO2            VDO3             VDO4             VDO5              VDO6