โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

จัดติวเข้มเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2556

 

ระหว่างวันที่  27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2557