โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2556  

 ณ หอโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 

โดยมี นายบุญมา ทิพยโอสถ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

และมีผู้ปกครองนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อแจ้งผลการเรียน    ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน