โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

ณ วัดป่าศิลารามและวัดธัญญุตตมาราม

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

     2.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเข้าวัดทำบุญ

ประวัติวันมาฆบูชา

              วันมาฆบูชา หรือชื่อเรียกภาษาอังกฤษคือ Magha Puja Day ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ประวัติความเป็นมาคือเป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และในวันนี้เป็นวันที่วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์