โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  เข้ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

                                                             โดยนำวงโปงลางดอกแคหวาน และกิจกรรมสำหรับเด็กเข้าร่วมงาน

ณ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อ 11 มกราคม 2557