โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดกิจกรรมนิเทศการสอนของครูและูบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556

โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ประเมิน

เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้ดีขึ้นต่อไป