โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

และมีข้าราชการครูและบุคลากรพร้อมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

วัตถุประสงค์ :

    1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา
    2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
    3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้น ม.6