โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยานำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน

2.เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย

3.เกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่ม