ผู้บริหารและครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสถาบันต่าง ๆ