โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   อ.กุดข้าวปุ้น   จ.อุบลราชธานี

รับการประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

  เมื่อ 24 ก.ค. 2557

 

โดยคณะผู้ประเมินมีดังต่อไปนี้

1. ดร.วีระพงษ์   ไตรศิวะกุล             รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

2.นายบรรทม  เครือวัลย์                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.29   

 3.นายอานนท์  วงศ์วิศิษฏ์รังสี         ตำแหน่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.29