โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๗

เมื่อ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยมีนายวิเชียร   แสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมพิธี     ครูและบุคลากรทางการศึกษา   55  คน

นักเรียน            949    คน

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ