โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ    ณ หอประชุมบัวหลวง      เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

โดยมีนายวิเชียร แสงศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

 

ผู้เข้าร่วมพิธี   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 55 คน

นักเรียน  949 คน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ

 3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร