โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา      อำเภอกุดข้าวปุ้น      จังหวัดอุบลราชธานี

จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ บุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่และย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่

ณ หอประชุมบัวหลวง       เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2557

 

โดยมี นายบุญมา ทิพโอสถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกุดข้าววิทยา เป็นประธานในพิธี

สำหรับบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งมีดังนี้

1.นายศักดิ์ชัย นวลฉวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน

2.นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ ครู คศ.1

3.นางชนิดา พุ่มจันทร์ ครู คศ.2

4.นางดวงวิมล แก้วสิงห์ ครู คศ.1

5.นางสาวสดสวย พุทธปอง ครู คศ.1

6.นายศิริพงษ์ พรรณเจริญ ครูปฏิบัติการสอน

7.Mr.Alistair S. Breeze ครูปฏิบัติการสอนชาวต่างชาติ

สำหรับบุคลากรที่ย้ายออกไปดำรงตำแหน่งมีดังนี้

1.นายธวัชชัย เครือคำ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนขุมคำคาร

2.นายวันชัย ชาวเมืองโขง ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนขุมคำคาร