คณะผู้บริหาร – ครู – นักเรียน  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น     เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557

 

โดยมีนายศรัทธา   ทองคำ     นายอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นประธานในพิธี

ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วย

- ข้าราชการ,ลูกจ้างหน่วยงานต่าง ๆ,ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง,ประชาชน  ในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ

2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ,ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง,ประชาชน  ในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น เกิดความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการี

3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่า บทบาทความสำคัญของแม่ในสังคมปัจจุบัน

4.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีให้คงไว้สืบไป