งานพัฒนาสื่อ - นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อ – นวัตกรรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  Google App.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์  2    โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

    เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2557

 

โดยมีนายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้  ไปสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้  ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย

- คณะครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จำนวน  35  คน

วิทยากรในการอบรม

1.นายศักดิ์ชัย    นวลฉวี    รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

2.นายวิทธวัช   พลอาวุธ    ครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

3.นายกิตติชัย   อรจุล        หัวหน้างานสื่อ - นวัตกรรมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา