โครงการเยาวชนต้นแบบ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตที่งดงามในมหาวิทยาลัย

โรงเรียนมัธยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่  25 - 26  สิงหาคม   2557