โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

เมื่อวันที่ 12 และ 15 พ.ค. 2557   

 

ประธานในพิธี  นายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด

   1. นายบุญมา ทิพโอสถ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
       พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
   2. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม 50 คน
   3. ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วม 663 คน
   4. นักเรียนที่เข้าร่วม  9
49  คน

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนได้กำหนดให้จัดขึ้น
    2. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  และร่วมมือกับครูประจำชั้นแก้ไขของนักเรียนร่วมกัน
    3. เพื่อให้การดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  ของโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา    เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน