โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดกิจกรรม english chinese camp 2014

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

โดย นายบุญมา   ทิพย์โอสถ  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษา