โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โดยนายวิเชียร   แสงศรี  ได้รับรางวัลผู้บริหารที่ใช้เทคโนโลยีดีเด่นด้านการศึกษา

และโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาได้รับรางวัลระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (SMSS)

ชนะเลิศระดับสหวิทยาเขต 3 สพม.29  เข้ารับรางวัล ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557