นายพิทักษ์  วรสาร  พร้อมด้วย  นายพรหมพิสิษฐ์  ปฏิโชติ  และ นางจิรา  วรสาร

และคณะ  นำวงดนตรีพื้นบ้าน ( วงโปงลางดอกแคหวาน ) โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

แสดงในงานเกษียณอายุราชการ นายนิเวศ  อมรสิน  ผอ.โรงเรียนบ้านนางิ้ว

ณ โรงเรียนตระการพืชผล  อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557