นายศักดิ์ชัย  นวลฉวี พร้อมด้วยนายวิทธวัช  พลอาวุธ , นางสาวมยุรฉัตร  ชาวเลย

นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย และ นายกิตติชัย  อรจุล  นำผลงานของโรงเรียนตามองค์ประกอบ

ด้านที่ 2 คุณภาพการศึกษา  จัดนิทรรศการและประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ณ ห้องประชุมโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ผลปรากฎว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557