นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมถวายพวงมาลา

เนื่องในงานวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557