เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557  นายบำรุง  เกื้อกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

ประธานสหวิทยาเขต 3  และนายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ประชุมชี้แจงเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สหวิทยาเขต 3  กลุ่มที่ 2  ณ หอประชุมบัวหลวง

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ซึ่งสหวิทยาเขต 3  มอบหมายให้โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

เป็นกองเลขานุการในการจัดงานในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คน

จาก 19 โรงเรียน  ซึ่งจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557

ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี