โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาเป็นเจ้าภาพจัดงานวันครูอำเภอกุดข้าวปุ้น 

ครั้งที่ 58 ประจำปี 2558   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัทธา   ทองคำ  นายอำเภอกุดข้าวปุ้นเป็นประธานในพิธี

       และมีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอกุดข้าวปุ้นมาร่วมงานจำนวนมาก

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารณ์

2. เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง

3.ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น

4. เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ