โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  รับการประเมินภายนอกรอบที่สาม

 โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557