โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันคริต์มาส ประจำปีการศึกษา  2557

     เมื่อวันที่  25  ธันวาคม   2557   ณ หน้าเสาธงโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

โดยมี นายวิเชียร แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

     และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังกล่าวจำนวนมาก

 

 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส มีดังนี้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  วัฒนธรรม  ขนมธรรมเนียม ของชาวตะวันตก

 2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ

 3.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558