คณะครูโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาและคณะครูโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม

ระหว่างวันที่  22-23  พ.ค.2557

 

โดยมีนายประวิทย์   หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานพิธีเปิด

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด/ปิด/วิทยากร ประกอบด้วย

 1.นายวิเชียร  แสงศรี     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
 2.นายบุญลือ  โกมลศรี       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
 3.นายบรรทม  เครือวัลย์     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.29
 4.นายอานนท์  วงศ์วิศิษฏ์รังสี         ตำแหน่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.29
 5.นางจิรา  ลังกา             ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก
์ สพม.29

  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม 64 คน

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

      1. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาใช้ในการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
      2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาฐานสากล
      3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
      4. เพื่อให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อรวบรวมข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
      5. เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น
      6. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาฐานสากล ตลอดจนเห็นคุณค่าของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา