โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2557  

 ณ หอประชุมบัวหลวง

โดยมี นายบุญมา  ทิพยโอสถ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

และมีผู้ปกครองนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแจ้งผลการเรียน    ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ

  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน

  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน