โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โดยมี นายวิเชียร  แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

และมีข้าราชการครูและบุคลากรพร้อมผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงาน

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา

    2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่

    3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน