โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา   นำวงโยธวาธิตเข้าร่วมพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น  ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 

โดยมี นายสมควร  มั่งคั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้นเป็นประธานในพิธี

 

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558