โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2557

ระหว่างวันที่ 30 -31 พ.ค. 2557  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

โดยมีนายศรัทธา   ทองคำ  นายอำเภอกุดข้าวปุ้น  เป็นประธานในพิธี

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  50  คน
- ผู้ปกครอง/คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วม 30 คน
- นักเรียนที่เข้าร่วม
 330  คน

วิทยากรในการอบรม
- ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
วันปากน้ำ ( บุ่งสระพัง ) ต.กุดลาด  อ.เมือง  จ.อุบ
ลราชธานี

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมกันพึ่งประสงค์
2. เพื่อสร้างความตระหนักและเน้นความสำคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในสังคม
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนำคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมกันพึ่งประสงค์  ไปใ
ช้ในการดำรงชีวิต