โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 12  มิถุนายน  2557 

ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

โดยมีนายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม  64  คน
- นักเรียนที่เข้าร่วม  949  คน

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1.เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม

2.เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากพิธีไหว้ครู

VDO เพลงรางวัลของครู โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และศิษย์เก่า