โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 

ณ  หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2557

 

ประธานพิธี นายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้เข้าร่วมงาน  ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน

 

วัตุประสงค์ในการจัดงาน

- เพื่อสร้างความตระหนักในโทษของยาเสพติด

- เพื่อให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์