โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประจำปี 2557       เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

 

ประธานในพิธี  นายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้เข้าร่วมพิธี     ครูและบุคลากรทางการศึกษา   64   คน

นักเรียน            949    คน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย

2.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ได้ยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือให้มั่นคงไว้ตลอดไป