โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมการประกวดห้องสมุดต้นแบบในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่  04 กรกฎาคม  2557

 

ประธานในพิธี  นายนพรัตน์   ขจัดมลทิน      ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา

 

ผู้เข้าร่วพิธี     1.นายนพรัตน์   ขจัดมลทิน     ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา
                           2.นายเทคนิค   เรืองแสง          ผู้อำนวยการโรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
                           3.นายจงศักดิ์   อุทธามนตรี      ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
                           4.ปัญจพล  โคตรคันทา           ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร
                           5.นายวิเชียร   แสงศรี               ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้า
วปุ
้นวิทยา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา          10         คน

นักเรียน                                                30         คน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อคัดเลือกสรรหาห้องสมุดต้นแบบโรงเรียน  ในสหวิทยาเขต 3  และเป็นตัวแทนประกวดในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

2.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน

3.เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออก