โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ประจำปี 2558    เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

 

ประธานในพิธี  นายวิเชียร   แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้เข้าร่วมพิธี     ครูและบุคลากรทางการศึกษา   60   คน

นักเรียน            930    คน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย
2.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ได้ยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือให้มั่นคงไว้ตลอดไป