โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี

 รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29  ปีงบประมาณ 2558   

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2558