โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ณ  หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที  11  สิงหาคม  2558