โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  อำเภอกุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 39 ปี

ณ หอประชุมบัวหลวง  เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2558