นายวิเชียร  แสงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

นำคณะครู - บุคลากร ทางการศึกษา เข้าร่วมถวายพวงมาลา

เนื่องในงานวันปิยมหาราช ณ สนามกีฬาอำเภอกุดข้าวปุ้น  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2558